Få svar på de hyppigste stillede spørgsmål

For at gøre denne sektion mere overskuelig, har vi inddelt FAQ i overordnerde katagorier.

Partnerskab

 • Hvem kan være økonomisk partner?
  Svar: Økonomiske partnere i KOMPETENCEFORSYNINGmidt kan være alle offentlige organisationer og organisationer med en offentlig status (modtagere af kommunale, regionale og statslige ydelser), som ønsker at deltage og bidrage aktivt til projektets målopfyldelse.

Arbejdet med virksomhederne

 • Kan en virksomhed deltage i KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0, hvis den også har været med i pilotprojektet?
  Svar: Virksomheden kan komme med igen, men for ikke, at der skal være nogen tvivl om, at vi holder pilotprojektet og 2.0 adskilt, så skal virksomheden ”rekrutteres” på ny. Dvs. alle erklæringer skal være underskrives igen, og der skal tænkes i ”den røde tråd” mht. bl.a. gennemførelse af kompetenceudvikling.

Medarbejderadministration

 • Hvis jeg får den samme løn hver måned, hvorfor skal jeg så indsende min lønseddel hver gang?
  Svar: Lønsedlen udgør betalingsdokumentationen, og for at en hvilken som helst udgift kan medgå i regnskabet, skal den være afholdt og betalt.

 • Er det nødvendigt med to underskrifter på min timeregistrering?
  Svar: Ja, både medarbejder og nærmeste foresatte skal datere og underskrive timeregistre-ringen.

 • Hvordan udregnes timesatsen for en medarbejder, der arbejder 37 timer om ugen?
  Svar: Udregningen for en medarbejder, der er ansat på 37 timer i sin ansættelseskontrakt således ud:
  A-indkomst før AM-bidrag +
  Pension (både egen og arbejdsgivers andel) +
  3
  * ATP
  Summen af disse tre poster divideres med 135,66 for at få timesatsen.

Deltageradministration

 • Hvad er standardsatsen for 2018?
  Svar: Standardsatsen for 2018 er 116,21 pr. time. Standardsatsen ændres én gang årligt og følger højeste dagpengesats.

 • Skal en kursist oplyse sit CPR-nummer?
  Svar: Ja, det er en forudsætning for at kunne medtage underhold og medtælle resultatet for enhver deltager, at vedkommende oplyser sit CPR-nummer.

 • Hvordan skal vi dokumentere de timer, som en kursist deltager i?
  Svar: For hver deltager skal der føres en individuel timeregistrering. Her skal der noteres timeantal pr. dag. Derudover skal hver deltager udfylde en 'Samtykkeerklæring vedrørende behandling af personoplysninger' samt et start- og et slutskema. Endeligt skal der foreligge en lektionsplan, der beskriver hvilken undervisning, kursisten har modtaget.

Perioderegnskaber

 • Hvad skal vi medsende, når vi skal afslutte et perioderegnskab?
  Svar: Ved afslutningen af hver periode skal alle VEU-partnere indsende et budgetskema, der viser både periodens samt det akkumulerede forbrug. Derudover skal der medsendes en prosadel, der beskriver, hvilken fremdrift der har været i foregående periode. Endeligt skal der være case-eksempler på virksomheder, de lokale partnerskaber har arbejdet med.

 

 

keyboard_arrow_up